e-Serbest Meslek Makbuzu

Kendi İsteğe Bağlı Olarak e-SMM’ler 01.07.2019’da Gelecek Zorunlulukta Ne Yapmalıdır?

tarihinde yayınlandı

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına ilişkin zorunluluklarının başladığı tarihlerden önce kendi isteği ile dahil olanların, zorunluluklarının başlayacağı tarihlere kadar e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri mümkün olduğu gibi kağıt ortamda serbest meslek makbuzu düzenlemeleri de mümkündür. Ancak aynı işlem için e-Serbest Meslek Makbuzu veya kağıt ortamdaki serbest meslek makbuzu belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir.

Mükellefler 1.7.2019 tarihine kadar isterse elektronik ortamda isterse matbu-kağıt olarak makbuz düzenleyebilirler.

E-Serbest Meslek Makbuzu Başvuru

e-SMM Başvuru Formu
e-Serbest Meslek Makbuzu

E-Serbest Meslek Makbuzu (e- SMM)’nda Neler Bulunmalıdır?

tarihinde yayınlandı
e serbest meslek makbuzu

E- SMM’nda Neler Bulunmalıdır?

Vergi Usul Kanunu’nun 237. maddesine göre serbest meslek makbuzlarında:

  • Makbuzu verenin soyadı adı veya unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
  • Müşterinin soyadı, adı veya unvanı ve adresi,
  • Alınan paranın miktarı,
  • Paranın alındığı tarih,
  • KDV tutarı ve gelir vergisi tutarı yer almalıdır.

Bu makbuzlar serbest meslek erbabı tarafından imzalanır. Serbest meslek makbuzları seri ve sıra numarası ile devam eden sayfalardan oluşmalıdır.

E-Serbest Meslek Makbuzu Başvuru

e-Serbest Meslek Makbuzu

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e- SMM) Nasıl Yararlanılabilir?

tarihinde yayınlandı
e smm

E-SMM’den Nasıl Yararlanabilirim?

Mükellefler, e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasından;

a) Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,

b) e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,

c) Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla, olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek

Mükellefler, (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen yöntemlerden biri ile uygulamaya dahil olmak istediklerinde; Başkanlığın “www.efatura.gov.tr” internet adresinde yayımlanan “Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Başvuru Kılavuzu”na uygun olarak gerekli başvuru işlemlerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına (c) alt bendinde belirtilen yöntemle dahil olmak isteyen mükellefler; doğrudan Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerden herhangi birine başvuracak olup, bu mükelleflerin ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasından kendi bilgi işlem sistemlerini Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yöntemiyle yararlanmak için Başkanlığa yapılan başvurular; Başkanlık tarafından mükellefe ait sistemin yapısı, işleyişi ile bu sistemde elektronik olarak düzenlenen e-Serbest Meslek Makbuzu örneklerinin, bu Tebliğde ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan teknik kılavuzlarda belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığı açısından değerlendirilecektir. Başkanlık gerek görmesi halinde ilave teknik bilgi ve belge talebinde bulunabilecektir.

Başkanlıkça yapılacak değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan ve test süreçlerini başarılı bir şekilde tamamlayan mükelleflere e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasından kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yöntemiyle yararlanmasına ilişkin olarak izin verilecektir.

Değerlendirme aşamasında eksiklikleri tespit edilen mükelleflere, söz konusu eksiklikleri gidermeleri için en çok bir yıl süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliklerini gidermeyen mükelleflerin başvuruları reddedilir. Başvuruları reddedilen mükelleflerin reddi izleyen bir yıl içerisinde yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir. Bu durum, mükelleflerin GİB Portal ya da özel entegratörlük izni alan mükellefler vasıtasıyla e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasından yararlanmalarına engel teşkil etmez.

E-Serbest Meslek Başvuru Formu

e-Serbest Meslek Makbuzu

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e- SMM) Nedir?

tarihinde yayınlandı
e serbest meslek makbuzu

E-Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulamadır.

1 Ocak 2018 tarihinde isteğe bağlı olarak yapılan, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren ise serbest meslek erbaplarının uygulamaya dahil olarak mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için kağıt kullanarak düzenlemiş oldukları makbuzları, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenme, muhatabının talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletme, elektronik ortamda muhafaza edip Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlama zorunluluğu bulunmaktadır.

e-Serbest Meslek Makbuzu zorunlu bir uygulama olmayıp, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca serbest meslek makbuzu belgesini düzenlemek zorunda olan mükellefler (noterler hariç), istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir.

e-Serbest Meslek Makbuzu, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. E-Serbest Meslek Makbuzu kullanıcısı olmak için E-İmza kullanıcı olmak gerekiyor

Başvuru Yapmak İçin Formu Doldurunuz

e-SMM Başvuru Formu